​Đẩy mạnh tuyên truyền về xã hội học tập

16/11/2014 10:35 GMT+7

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020 tuyên truyền, tập huấn, phổ biến về vai trò, mục đích, ý nghĩa, nội dung, thực trạng về xây dựng xã hội học tập và các hình thức học tập suốt đời đối với từng đối tượng.

Cụ thể, đề án phấn đấu thực hiện tuyên truyền, tập huấn, phổ biến việc xây dựng xã hội học tập đến 100% phóng viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục tại các cơ quan báo chí;

95% cán bộ chuyên trách trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ chủ chốt của đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, điểm sinh hoạt cộng đồng và 100% cán bộ cấp xã, cán bộ chủ chốt của trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác; cán bộ chủ chốt của thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa...

Đề án cũng đặt mục tiêu sẽ tuyên truyền về việc xây dựng xã hội học tập, các hình thức học tập suốt đời đến 90% công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như 70% lao động nông thôn, lao động tự do. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào ý nghĩa, mô hình học tập suốt đời, mục tiêu của việc xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ.

 

NGỌC HÀ - L.C.