Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy tắc hành chính một cửa

11/11/2016 11:16 GMT+7

Người dân ở Hà Nội hiện nay đến làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất thường nghe đến quy trình làm việc theo quy tắc hành chính một cửa. Vậy đây là quy trình gì? Có lợi gì cho người dân?

Sở TN&MT Hà Nội cho biết: Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; ngày 08-3-2016 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Theo bản Quy định trên, cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước (khoản 1 Điều 1).

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để chuyển đến các cơ quan chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết và nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, công chức liên quan (khoản 2 Điều 1).

Như vậy, việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy tắc hành chính một cửa là cách thức giải quyết việc đăng ký quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường