13/10/2019 08:51 GMT+7

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội XIII

TTXVN
TTXVN

TTO - Chiều 12-10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội XIII - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc hội nghị - Ảnh: TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc, khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2020 trình trung ương dự thảo văn kiện

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng - đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự để Đại hội XIII thành công tốt đẹp, thật sự là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển.

Ban Chấp hành trung ương giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

Tổ chức tốt việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, trình trung ương xem xét thông qua trong năm 2020, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu phát triển đất nước

Ban Chấp hành trung ương yêu cầu việc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 cũng như 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016-2020), nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, phải thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần tiếp tục bám sát thực tiễn, đi sâu nghiên cứu, tổng kết, thảo luận, tạo sự thống nhất cao hơn về mục tiêu, quan điểm, các khâu đột phá và một số vấn đề mới, vấn đề khó, nhất là những vấn đề liên quan đến việc nâng cao nhận thức, nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn.

Đó là mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Đẩy mạnh hơn xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã có được trong nhiệm kỳ khóa XII, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. 

Tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

Giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Không được chủ quan, thỏa mãn

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020, Ban Chấp hành trung ương nhất trí cho rằng trong 9 tháng đầu năm 2019, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. 

Trung ương khẳng định những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

Trung ương cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn, tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn mà phải tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019-2020, năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước.

Để có thể hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích và kinh nghiệm, bài học đúc rút được từ thực tế đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Phát huy dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của tất cả các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Tại hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương đã bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh của Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: "Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từng đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường.

"Chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất!

Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đặc biệt quan tâm những vấn đề thực tiễn đặt ra

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần quan tâm đặc biệt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, thiết thực và cụ thể như: đổi mới, hoàn thiện thể chế, huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn để triển khai xây dựng các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công;

Tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tranh thủ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo...

Bế mạc Hội nghị trung ương 11 Bế mạc Hội nghị trung ương 11

TTO - Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (12-10), Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc tại thủ đô Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên