Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021

Ai thuộc diện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược?

15/03/2013 09:30 GMT+7

TT - Các đối tượng cụ thể nào được Bộ Chính trị xác định giới thiệu vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong đề án đã được Hội nghị trung ương lần 6 (khóa XI) thông qua? Tuổi Trẻ đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Lưu Hải - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức trung ương - xung quanh vấn đề nêu trên.

8w8RCpmc.jpgPhóng to
Ông Trần Lưu Hải - Ảnh: Nguyễn Khánh

Ông Trần Lưu Hải cho biết:

- Mục đích của việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là nhằm chủ động và sớm phát hiện cán bộ có tài năng lãnh đạo, quản lý, được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ thực tiễn, chuẩn bị nguồn cán bộ dồi dào để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, làm tiền đề quan trọng cho công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc, nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng thời, gắn kết và bảo đảm sự liên thông quy hoạch cấp chiến lược với quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành và địa phương.

Ba nhóm đối tượng được giới thiệu

Triển khai ngay trong quý 1-2013

Xác định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là một việc làm quan trọng và cần làm ngay nên Bộ Chính trị đã quy định riêng đối với nhiệm kỳ Đại hội XI, thời điểm xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được triển khai ngay trong quý 1-2013. Các nhiệm kỳ tiếp theo, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được triển khai ngay quý 1 năm thứ hai sau Đại hội toàn quốc của Đảng. Ví dụ như đối với nhiệm kỳ Đại hội XII, Đại hội toàn quốc vào quý 1-2016 thì thời điểm xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược vào quý 1-2017.

* Nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải có những tiêu chuẩn, điều kiện nào, thưa ông?

- Để đạt được mục đích trên, nhân sự đưa vào quy hoạch cấp chiến lược phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện do Bộ Chính trị quy định.

Ngoài những yêu cầu chung như có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, thì phải có kiến thức sâu rộng về công tác xây dựng Đảng, tình hình đất nước, tình hình thế giới; trưởng thành từ cơ sở, qua hoạt động thực tiễn chứng tỏ là người có tư duy đổi mới, dám nói dám làm, dám chịu trách nhiệm; có kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản lý, tổng kết thực tiễn, dự báo được xu hướng phát triển của địa phương, ngành, lĩnh vực phụ trách; có khả năng tập hợp, đoàn kết cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; công bằng, công tâm, khách quan và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, giới thiệu được người có đức, có tài thay thế mình...

Đối với cán bộ vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì phải bảo đảm tiêu chuẩn cao hơn, có uy tín và thành tích nổi trội hơn so với cán bộ quy hoạch vào Ban chấp hành trung ương (BCHTƯ) kể trên.

Ví dụ như phải là ủy viên BCHTƯ ít nhất một nhiệm kỳ; có phẩm chất, năng lực tiêu biểu, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, quyết đoán, nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, dự báo và đề ra được phương án giải quyết các tình huống hệ trọng của Đảng, của đất nước; có tư duy và trình độ sắc bén về lý luận chính trị; phát hiện và sử dụng được người tài; đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành phố hoặc ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc trung ương.

Nếu là cán bộ vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, ngoài các yêu cầu và tiêu chuẩn trên còn phải là những ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, uy tín; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thuyết phục trong toàn Đảng; am hiểu toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa, xã hội; đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy thuộc trung ương và trưởng ban đảng, bộ trưởng ở trung ương hoặc tương đương.

* Ông có thể cho biết rõ thêm các đối tượng cụ thể nào được Bộ Chính trị xác định giới thiệu vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược?

- Để có những cán bộ đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn nêu trên, Bộ Chính trị xác định giới thiệu quy hoạch BCHTƯ từ ba đối tượng, đó là:

(1) Phó bí thư tỉnh, thành ủy, phó trưởng ban, thứ trưởng và tương đương ở các bộ, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở trung ương, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc tập đoàn, tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt, lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó cơ sở nghiên cứu, đào tạo lớn ở trung ương; các đồng chí này đã giữ chức vụ ít nhất hai năm, được quy hoạch vào các chức vụ người đứng đầu nhiệm kỳ 2016-2021, là ủy viên cấp ủy hoặc tổ chức đảng ở cấp mình đang công tác và khi được bố trí vào chức danh quy hoạch còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ trở lên.

(2) Bí thư huyện ủy, quận ủy, giám đốc sở, ngành và tương đương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổng cục trưởng, cục trưởng, vụ trưởng, viện trưởng và tương đương ở các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở trung ương; các đồng chí này đã giữ chức vụ ít nhất hai năm, được quy hoạch vào các chức vụ người đứng đầu tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở nhiệm kỳ 2016-2021 hoặc các nhiệm kỳ tiếp theo, là ủy viên cấp ủy hoặc tổ chức đảng ở cấp mình đang công tác và tính đến tháng 1-2016 còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn hai nhiệm kỳ trở lên.

(3) Cán bộ có phẩm chất, năng lực, thành tích nổi trội, có năng lực lãnh đạo, quản lý; là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc ít người, trí thức, nhà khoa học ngành mũi nhọn, cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, trí thức yêu nước, gia đình có truyền thống cách mạng đã được quy hoạch vào các chức danh như bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương... nhiệm kỳ 2016-2021 hoặc các nhiệm kỳ tiếp theo, là ủy viên cấp ủy hoặc tổ chức đảng ở cấp mình đang công tác và có độ tuổi dưới 45 trở xuống cả nam và nữ.

Các ủy viên trung ương được giới thiệu người thay thế

* Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược có tính đến việc phát hiện và thu hút những tài năng lãnh đạo, quản lý đang làm việc ở khu vực ngoài quốc doanh, ngoài cơ quan hành chính...?

- Ngoài ba đối tượng đã nêu trên, trong quy trình phát hiện, giới thiệu, lựa chọn và quyết định nguồn quy hoạch, Bộ Chính trị đã quy định cụ thể việc các đồng chí ủy viên BCHTƯ, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư phát hiện và giới thiệu người thay thế mình phụ trách vào nguồn quy hoạch ủy viên BCHTƯ, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Do đó, căn cứ vào tiêu chuẩn của BCHTƯ, của ủy viên BCHTƯ, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, tiêu chuẩn Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và quan điểm chú ý tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ dân tộc ít người, cán bộ khoa học - kỹ thuật, văn hóa - nghệ thuật, cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, trí thức yêu nước, gia đình có truyền thống cách mạng, các đồng chí ủy viên BCHTƯ, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư có thể phát hiện, giới thiệu những tài năng lãnh đạo, quản lý đang làm việc ở khu vực ngoài quốc doanh, ngoài cơ quan hành chính... vào nguồn quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để cấp có thẩm quyền lựa chọn, quyết định.

* Thưa ông, cần làm gì để quy hoạch cán bộ cấp chiến lược có tính khả thi?

- Để quy hoạch cán bộ cấp chiến lược thật sự “động” và “mở”, thực chất và có tính khả thi, Bộ Chính trị đã quy định hằng năm, trên cơ sở rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn và phát hiện những nhân tố mới để bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị ở trung ương và các địa phương, Ban Tổ chức trung ương chủ trì, tổng hợp quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp trực thuộc trung ương, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

VÕ VĂN THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận