Tag: UBND cấp xã

Một Việt kiều mất ở TP.HCM, hơn 3 tháng chưa xong thủ tục khai tử

Đến nay hơn 3 tháng kể từ khi một Việt kiều mất, mà đại diện gia đình chưa được giải quyết thủ tục khai tử do các cơ quan chức năng ở TP.HCM chỉ qua chỉ lại.

Sáng thứ bảy, làm việc cho có

TT - Từ cuối năm 2010, UBND cấp xã các địa phương đã tổ chức làm việc sáng thứ bảy. Ngoại trừ một số ít nơi làm hiệu quả do người dân đến giao dịch nhiều, đa số xã còn lại cán bộ đến cơ quan chỉ để... làm việc cho có.