​Triển lãm “Đất nước - 70 năm một chặng đường”

21/08/2015 00:01 GMT+7

Khoảng 1.500 tư liệu về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được trưng bày tại triển lãm “Đất nước - 70 năm một chặng đường” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Triển lãm sẽ cung cấp cho công chúng những tư liệu và hình ảnh toàn diện về các cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh trước Cách mạng tháng Tám ở các thành phố, tỉnh lỵ trong cả nước.

Tư liệu của triển lãm được trưng bày theo 4 nội dung: thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng Tám; tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; thành tựu 70 năm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

hinh-8-1440128040.jpg

Trong đó, thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng Tám gồm các tư liệu về cuộc sống bị áp bức, bóc lột của người dân Việt Nam dưới chế độ phong kiến và thực dân; các phong trào yêu nước kháng Pháp của những chí sĩ và người dân lao động…; việc thành lập và hoạt động của Mặt trận Việt minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân…; các cuộc bãi công tiêu biểu của công nhân các nhà máy, đồn điền chống lại sự bóc lột của tư bản và thực dân.

Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gồm các tư liệu và hình ảnh về diễn biến và không khí sục sôi của những ngày tổng khởi nghĩa trên khắp cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám đối với dân tộc ta và bạn bè quốc tế; sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập; những ngày đầu thành lập nhà nước…

Triển lãm còn trưng bày tư liệu và hình ảnh chân thực, sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; chánh cương, sách lược và điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản những năm đầu mới thành lập; các tác phẩm, bài viết và nói chuyện tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng của Người trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh, quốc phòng...

Thành tựu 70 năm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước được trưng bày qua các tư liệu về thành tựu xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 70 năm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

Triển lãm được tổ chức từ 26/8 đến 6/9/2015 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội).

Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận