Thứ 5, ngày 27 tháng 1 năm 2022

Tòa án TP Hà Nội bác đơn kiện quyết định của Thủ tướng về quy hoạch bô xít

23/06/2009 10:40 GMT+7

Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa có quyết định không xem xét giải quyết đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ.

mKL5thfv.jpgPhóng to

Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội giải quyết khiếu nại của ông Cù Huy Hà Vũ - Ảnh: Chinhphu.vn

Dưới đây là toàn văn quyết định:

TÒA ÁN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 978/QĐ-GQKN-HC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại của ông Cù Huy Hà Vũ,

trú tại số nhà 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên Phủ,

quận Ba Đình, thành phố Hà nội về việc trả lại đơn khởi kiện

______________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ vào Điều 31 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006);

- Xét đơn khiếu nại đề ngày 17 tháng 6 năm 2009 của ông Cù Huy Hà Vũ, thường trú tại số nhà 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đối với Thông báo số 19/TB-TA ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc trả lại đơn khởi kiện.

NHẬN THẤY

Ngày 11 tháng 6 năm 2009, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;

Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra Thông báo số 19/TB-TA trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ vì đơn khởi kiện không có căn cứ pháp lý.

Ngày 17 tháng 6 năm 2009, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn khiếu nại gửi Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về Thông báo trả lại đơn khởi kiện nói trên.

XÉT THẤY

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật, bởi lẽ:

1. Căn cứ Điều 11 và điểm a khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006), Tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết quyết đơn khởi kiện này;

2. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025, được ban hành hoàn toàn đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật tổ chức Chính phủ, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật quốc phòng, Luật di sản văn hóa, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

3. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến bauxit là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước được khẳng định từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm xây dựng ngành công nghiệp bauxit, alumin, nhôm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên trước mắt và lâu dài. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg được ban hành để triển khai thực hiện chủ trương đúng đắn nói trên, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa xã hội, hợp tác đầu tư với nước ngoài và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã xem xét, thảo luận, bày tỏ sự đồng thuận cao về sự cần thiết của Quy hoạch này.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Giữ nguyên Thông báo số 19/TG-TA ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ;

2. Không xem xét giải quyết đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng./.

Nơi nhận:

- Người khiếu nại;

- Lưu THC, VP

CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Nguyễn Sơn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận