Tag: thanh tra dự án quốc phòng

Tăng cường thanh, kiểm tra các dự án liên quan đất quốc phòng

TTO - Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục thanh tra không chỉ các dự án liên quan đến đất quốc phòng, sai đâu sửa đấy, đồng thời cho thanh tra, kiểm toán, kiểm tra các dự án, sẽ làm rất quyết liệt để hạn chế thấp nhất các tiêu cực.