Tag: phát triển vùng Tây Nguyên

Phát triển Tây Nguyên để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đó là ý kiến của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tại hội nghị phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng ở Tây Nguyên.