Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022

  • Soi rọi lại mình

    Soi rọi lại mình

    TT - Không cần nhìn quá khứ, chỉ nhìn sự kính trọng và yêu thương của nhân dân dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đủ thấu cảm ông là người thế nào. Ngày xưa, đức Trần Hưng Đạo đã được nhân dân phong thánh vì tài năng và đức độ trong công cuộc chống quân xâm lược.