Tag: Nghị quyết 98 cho TPHCM

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Nghị quyết 98 không tự nhiên thành tiền

Bản thân nghị quyết 98 là thí điểm các cơ chế chính sách đột phá vượt trội, nhưng theo hướng dẫn thực hiện vẫn làm theo quy định. Đến nay việc triển khai vẫn còn vướng rất nhiều.