Tag: Một số tư liệu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một câu di chúc, gửi gắm bao điều

TT - Lại một mùa hoa phượng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đỏ rực trong khu vườn Phủ Chủ tịch.

Người thăm Dân, Dân thăm Người

TT - LTS: Hai bài báo thú vị trên báo Cứu Quốc. Một, kể chuyện vị Chủ tịch âm thầm đi chúc tết người dân Hà Nội trong năm độc lập đầu tiên. Hai, câu chuyện của một nhân sĩ khu IV lên Việt Bắc thăm Người...

Lần đầu chúng tôi gặp “Ông Cụ”

TT - Chúng ta đã từng nghe, từng đọc rất nhiều câu chuyện về tình cảm của các tầng lớp nhân dân đối với một con người đã “làm đảo lộn bản đồ thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và Đông Dương".