Tag: một đồng vốn sáu đồng lãi

Cầm đồ trá hình: một đồng vốn, sáu đồng lãi

Hồ sơ được ghi là cầm đồ nhưng bên cho vay không cần giữ món đồ nào. Vay 5 triệu đồng nhưng chỉ nhận được 750.000 đồng, và lãi suất tính ra hơn 600%/năm.