Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020

  • Sắp tới ai làm lớp phó?

    Sắp tới ai làm lớp phó?

    TTO - Ở lớp của cu Tí, chức lớp phó không có bạn nào muốn làm cả. Các bạn ai cũng muốn làm lớp trưởng, thậm chí phụ huynh ai cũng lóp bi (lobby) cho con mình làm lớp trưởng, riêng lớp phó thì ai cũng... ngán.