Thứ 2, ngày 6 tháng 12 năm 2021

  • Họp...!

    Họp...!

    TTO - Một buổi sáng, nhiều lãnh đạo cấp phòng ở cơ quan nhà nước nọ nháo nhào khi nhận tin nhắn: "Tôi yêu cầu các anh chị trong phạm vi quyền hạn được giao sớm triển khai các việc dưới đây và hoàn thành trước ngày X".