Tag: khoản thu chi đầu năm học

Đề nghị tăng giám sát, tăng giải trình về khoản thu tiền trường

Ngày 4-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản yêu cầu kiểm soát, tăng giải trình về các khoản thu tiền trường năm học 2023-2024.