Tag: Giúp nhau thoát nghèo

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2023’: Giúp nhau thoát nghèo

Anh Lương Kiều Vũ (Yên Bái) đã cho thanh niên khó khăn mượn dê, cây keo giống, sắp tới là cây ăn quả để phát triển kinh tế.