Tag: giảng dạy STEM

Học toán trực quan từ thực tế ảo

TTO - Prisms of Reality sử dụng phương pháp giảng dạy 3D bằng cách trừu tượng hóa không gian và vật lý kết nối với trải nghiệm cuộc sống của học sinh, giúp người học tiếp thu và hiểu bài tốt hơn.