Tag: Dịch văn học Việt

Dịch văn học Việt, chúng ta đã bỏ lỡ những gì?

TTO - Văn học Việt dường như đang bỏ lỡ nhiều cơ hội để giới thiệu ra thế giới, và qua đó cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội giới thiệu văn hóa, kinh tế, lịch sử, địa lý, nghệ thuật...