Tag: đấu giá đấu giá quyền khai thác đường cao tốc

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đấu giá quyền khai thác đường cao tốc, chuyên gia nói gì?

Việc Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đấu giá quyền khai thác đường cao tốc được đánh giá phù hợp xu thế phát triển. Song cần quy định rõ quyền lợi, cách thực hiện.