Thứ 4, ngày 23 tháng 6 năm 2021

  • Phía tây

    Phía tây

    TTCT - Mười năm, quá muộn cho em và anh nhận ra rằng chúng mình không phải dành cho nhau. Cũng có thể chúng ta không hiểu hay cố tình không chịu hiểu. Anh nhận lỗi này với rất nhiều ray rứt.