Tag: Chênh lệch địa tô

Nhà nước đang thất thu ngân sách từ chênh lệch địa tô

TT - Đó là ý kiến của PGS Trần Thị Minh Châu, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, tại hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” do Bộ Tài nguyên - môi trường, Ban Kinh tế trung ương và Tạp chí Cộng Sản tổ chức sáng 1-8.