Tag: BHTN

Nên cải tiến quy trình lãnh bảo hiểm thất nghiệp

Sau hơn 10 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tôi mới đi lãnh lần đầu tiên ở một trung tâm tại TP.HCM. Ngày đầu đến khai báo, tôi đã đến trước 13h để mong được làm sớm đầu giờ chiều, vậy mà đã có rất đông người đến đợi đầy ngoài cửa trước tôi.