Tag: Agritechnica Live 2022

Bayer mang giải pháp sáng tạo đến sự kiện Agritechnica Live 2022

Với mục tiêu hỗ trợ nhà nông tăng năng suất cây trồng và thực hành canh tác bền vững, Bayer mang đến nhiều giải pháp sáng tạo ứng dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau tại Agritechnica Live 2022.