Tag: vốn kế hoạch

Bộ Giao thông vận tải làm gì để giải ngân hơn 94.000 tỉ đồng năm nay?

Chiều 1-2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì họp với các đơn vị để bàn cách giải ngân hơn 94.000 tỉ đồng trong năm nay.