Tag: Việt Nam Phật Quốc Tự

​Đáp đền tiếp nối ở xứ Phật 

TTXuân - 1. Lần thứ sáu tôi trở lại đất Phật Boddhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng), gặp lại thầy Huyền Diệu. Đây là nơi Đức Phật đã giác ngộ dưới gốc cây bồ đề.