Tag: Video siêu ngắn

Công nghệ theo xu hướng chia sẻ

TTCT - Sự kiện ứng dụng Instagram thêm chức năng chia sẻ video siêu ngắn không chỉ là vấn đề cạnh tranh, mà còn cho thấy công nghệ đang phát triển nhắm vào chức năng chia sẻ thông tin.