Tag: Vành đia 4 TP.HCM

Trình chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 TP.HCM trong năm nay

UBND TP sẽ làm việc với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất về đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, hình thức trình, thời gian trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.