Tag: vành đai phía tây

Nhà thầu thiếu năng lực, dự án ngàn tỉ kéo dài

Sau khi trúng gói thầu thuộc dự án đường trên 1.000 tỉ đồng ở Đà Nẵng, nhà thầu đã bị "thay ngựa giữa dòng" do thiếu năng lực tài chính cùng một số nguyên nhân khác khiến dự án này năm lần bảy lượt bị lỡ hẹn.