Tag: vải thiều đi Mỹ

Bắc Giang dự kiến xuất 1.500 tấn vải thiều đi Mỹ

Với hơn 200ha vải thiều đủ điều kiện, Bắc Giang dự kiến sản lượng xuất khẩu đi Mỹ khoảng 1.500 tấn.