Tag: tự diễn biến

Một bộ phận cán bộ, đảng viên 'gồm cả cán bộ cấp cao' có biểu hiện 'tự diễn biến'

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có nhiều cán bộ không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, song một bộ phận cán bộ, đảng viên, bao gồm cả cán bộ cấp cao, có biểu hiện ‘tự diễn biến’.

Ngăn chặn biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân

TTO - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

TTO - Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.