Tag: Trường thực nghiệm

Trường thực nghiệm tổ chức kiểm tra đầu vào

TT - Trong hai ngày 14 và 15- 6, Trường tiểu học Thực nghiệm (Hà Nội) tiến hành đo nghiệm thể chất và tâm lý đối với hơn 1.000 trẻ đã được phụ huynh mua đơn và đăng ký dự tuyển.