Tag: Trần Thị Xê

Côi cút cuối đời

TT - Cụ Trần Thị Xê nay đã 78 tuổi. Từ ngày bị xe đụng, cụ chỉ có thể lê lết trên giường và tình thương chòm xóm đã nuôi sống cụ.