Tag: tiến sĩ Lê Minh Thành

Miễn nhiệm trưởng khoa du lịch Trường đại học Văn Lang

Hội đồng trường Trường đại học Văn Lang vừa miễn nhiệm chức vụ trưởng khoa du lịch đối với ông Lê Minh Thành.