Tag: Thuyết đấu giá

Nobel kinh tế: Vinh danh phát triển thuyết đấu giá

TTO - 2020, Nobel kinh tế vinh danh hai giáo sư Paul Milgrom và Robert Wilson với các công trình “phát triển lý thuyết đấu giá và sáng lập nên các thể thức đấu giá mới”.