Thứ 6, ngày 28 tháng 1 năm 2022

  • Khốn đốn vì thủy điện...

    Khốn đốn vì thủy điện...

    TTCT - Chuyện đang xảy ra tại An Khê, một thị xã nhỏ ở tỉnh Gia Lai dưới đây, là một cái nhìn cận cảnh vào thủy điện nhỏ, với những ảnh hưởng tai hại rơi thẳng vào từng người dân nơi này và sự thoái thác trách nhiệm của các chủ đầu tư.