Tag: thay đổi cách dạy sử

Môn sử: Nên tự chọn hay bắt buộc - Phải quyết liệt thay đổi cách dạy sử

TTO - Nếu học sinh yêu mến, khao khát tìm hiểu về công cuộc dựng nước và giữ nước của ông cha và lịch sử thế giới, việc xếp môn học tự chọn hay bắt buộc không là vấn đề lớn.