Tag: Tắc động mạch trung tâm võng mạc và tắc nhánh động mạch võng mạc

Tắc động mạch trung tâm võng mạc và tắc nhánh động mạch võng mạc

Bị tắc nhánh động mạch có thể còn thị lực tốt hoặc khá, nhưng nếu tắc động mạch trung tâm võng mạc thì thị lực thường giảm nặng, ngay cả khi được điều trị.