Thứ 7, ngày 4 tháng 12 năm 2021

  • Sử kể

    Sử kể

    TTCT - Sinh thời, giáo sư Trần Quốc Vượng đã có lần nhấn mạnh mong mỏi của ông đối với các nhà sử học - những người sẽ chắp bút viết giáo trình Lịch sử Việt Nam và Lịch sử văn hóa Việt Nam - hãy “đổi mới mạnh mẽ và kiên quyết” tư duy sử học để thế hệ trẻ được “phận nhờ”.