Tag: Sinh viên ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

Sinh viên ngành bác sĩ răng - hàm - mặt Đại học Duy Tân thêm cơ hội rèn luyện

“Sinh sau đẻ muộn” hơn so với các ngành học khác trong khối ngành khoa học sức khỏe của Đại học Duy Tân, nhưng ngành bác sĩ răng - hàm - mặt (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2017) được thừa hưởng nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo.