Thứ 2, ngày 6 tháng 12 năm 2021

  • Sài Gòn dậy mà đi

    Sài Gòn dậy mà đi

    TT - “Áo mẹ cơm cha/ Một đời không trả hết/ Chính mẹ cha đã dạy cho trái tim con biết/ Thế nào là tình yêu giữa những người nghèo... Con đã thấy trên đường đi về phía trước