Tag: que diêm

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 1+2-3=199 thành phép tính đúng

Nhiều người đã bỏ cuộc trước thử thách di chuyển que diêm này, bạn có dám thử sức?

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 6+6-6=648 thành phép tính đúng

Bạn có khả năng tư duy tuyệt vời nếu vượt qua được thử thách di chuyển que diêm này trong 15 giây.

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 1-3=2 thành phép tính đúng

Thử thách di chuyển que diêm này đã khiến nhiều người chịu thua, còn bạn thì sao?

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 6+4-1=3 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, bạn hãy di chuyển một que diêm để biến phép tính sai 6+4-1=3 thành phép tính đúng.

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 2-9=1 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, bạn có vượt qua được thử thách di chuyển que diêm này không?

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 2-8=7 thành phép tính đúng

Thử thách di chuyển que diêm này đã làm khó nhiều người, còn bạn thì sao?

Thử tài IQ: Di chuyển 2 que diêm để 8-3=7 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, di chuyển 2 que diêm và tìm được đáp án đúng cho phép tính 8-3=7 thì bạn là một người có đầu óc rất nhanh nhạy.

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 9+17=9 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, bạn có tìm được đáp án đúng cho thử thách di chuyển que diêm này không?

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 6+7=1 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, nhiều người đã không vượt qua được thử thách di chuyển que diêm này. Bạn có dám thử?

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 20-19=10 thành phép tính đúng

Bạn có khả năng tư duy tuyệt vời nếu vượt qua được thử thách di chuyển que diêm này trong 10 giây.