Tag: quảng cáo lộng ngôn

Ai cho phép phòng khám Trung Quốc "lộng ngôn"?

TT - Thật bất ngờ, những kiểu quảng cáo “đao to búa lớn”, “quảng cáo nghe là mê” từ các phòng khám Trung Quốc đều được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cho phép! Bộ Y tế dễ dãi song Sở Y tế còn dễ dãi hơn trong việc này.