Tag: phép tính

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 3+18=7 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, bạn có vượt qua được thử thách di chuyển một que diêm để biến 3+18=7 thành phép tính đúng không?

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 8+3-4=0 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, bạn có tìm được đáp án đúng cho thử thách di chuyển que diêm này không?

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 8+6-3=6 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, nhiều người đã chịu thua trước thử thách di chuyển que diêm khó nhằn này, còn bạn thì sao?

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 8+9=1 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, người IQ cao liệu có tìm được đáp án đúng cho phép tính di chuyển que diêm này không?

Thử tài IQ: Di chuyển hai que diêm để 4+4=1 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, nhiều người đã không vượt qua được thử thách di chuyển que diêm này. Bạn có dám thử?

Thử tài IQ: Di chuyển hai que diêm để 7-0=6 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, nhiều người đã phải bỏ cuộc trước thử thách di chuyển hai que diêm để tìm được đáp án đúng cho phép tính 7-0=6, còn bạn thì sao?

Thử tài IQ: Di chuyển hai que diêm để 9-1=2 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, vượt qua được thử thách di chuyển que diêm này thì chứng tỏ bạn là người có IQ cao.

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 3-9+2=8 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, nhiều người đã bỏ cuộc trước thử thách di chuyển que diêm này, còn bạn thì sao?

Thử tài IQ: Di chuyển hai que diêm để 3x9=5 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, nhiều người đã bỏ cuộc trước thử thách di chuyển hai que diêm để tìm đáp án đúng cho phép tính 3x9=5, còn bạn thì sao?

Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 1-0=9-1 thành phép tính đúng

Trong 10 giây, bạn hãy di chuyển một que diêm để biến phép tính sai 1-0=9-1 thành phép tính đúng.