Tag:

Phát triển năng lực lãnh đạo

​Câu chuyện “lãnh đạo kế nghiệp”: làm sao lấp khoảng trống?

​Câu chuyện “lãnh đạo kế nghiệp”: làm sao lấp khoảng trống?

Chúng ta đã nói quá nhiều về “khởi nghiệp”, nhưng về “kế nghiệp” thì hầu như ít đề cập đến, dù vấn đề này cũng hệ trọng và cấp bách không kém đối với cả doanh nghiệp lẫn nền kinh tế.