Tag: PGS.TS Nguyễn Quang Toản

Đối thoại về đường cao tốc

PGS.TS Nguyễn Quang Toản đã dành cho Tuổi Trẻ cuộc đối thoại về đường cao tốc với để mở thêm thông tin về những thắc mắc, tranh luận gần đây.