Tag: nhiệm vụ đột phá

Quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính

TTO - Trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.