Tag: Nhật Bản: Số đơn đặt hàng chế tạo tăng trở lại

Nhật Bản: Số đơn đặt hàng chế tạo tăng trở lại

Trong tháng 1-2020, các đơn đặt hàng máy móc khu vực tư nhân chủ chốt của Nhật Bản đã tăng 2,9% so với tháng trước do sự gia tăng của các nhà sản xuất.