Thứ 2, ngày 17 tháng 5 năm 2021

Người ban hành văn bản trái pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

22/11/2003 09:39 GMT+7

TT (Hà Nội) - Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ký ban hành nghị định 135/2003 về việc kiểm tra và xử lý văn bản qui phạm pháp luật do bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

Theo nghị định này, việc kiểm tra các văn bản pháp luật sẽ được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ thi hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, xác định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật. Tùy theo tính chất và mức độ của văn bản, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật sẽ bị xử lý từ mức độ kỷ luật cho đến chịu trách nhiệm hình sự.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thực hiện có quyền phản ánh với các cơ quan thông tin đại chúng và đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản đó.

Những văn bản trái pháp luật được phát hiện, theo nghị định này, sẽ phải bị đình chỉ thi hành ngay, phải bị bãi bỏ, hủy bỏ kịp thời và cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản này phải kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra.

Theo nghị định 135, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra các văn bản qui phạm pháp luật bao gồm Thủ tướng Chính phủ (đối với các văn bản do các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành, văn bản liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ...), bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (đối với các văn bản có qui định liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác, HĐND, UBND các tỉnh ban hành).

Ngoài ra, bộ trưởng Bộ Tư pháp và cơ quan giúp việc là Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra văn bản do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành liên quan đến quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ đó và của cơ quan thuộc Chính phủ, cũng như các văn bản liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, văn bản liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ...

N.LINH - S.HG.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận