Tag: Ngoại giao quảng bá địa phương

Đối ngoại địa phương - một 'binh chủng' của ngoại giao Việt

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định đối ngoại địa phương "là một trong những binh chủng hợp thành quan trọng của đối ngoại".